Ga naar de inhoud

Zijn toonaangevende bedrijven designgedreven?

Zijn toonaangevende bedrijven designgedreven?

Mercator was het 1-jaar lopend onderzoek van Flanders Inshape samen met Voka - Kamer van Koophandel - om na te gaan of toonaangevende bedrijven (i.e. stille kampioenen) designgedreven innovatie al dan niet toepassen.
Dit omdat steeds meer ondernemingen, sectorfederaties, kennisinstellingen, … ervan overtuigd zijn dat het al of niet toepassen van ‘designgedreven’ of 'niet-technologische' vormen van innovatie één van de cruciale kritische succesfactoren is voor een duurzame groei van ondernemingen. Europese en andere overheden voorzien middelen om designgedreven innovatie te stimuleren omdat ze vaststellen (en verwachten) dat deze vorm van innovatie de motor van groei en radicale innovaties is (zal zijn).

Voka - Kamer van Koophandel - kwam in 2013 met een studie die aantoonde dat Vlaanderen heel wat 'stille kampioenen' telt. 'Stil' omdat ze niet gekend zijn bij het grote publiek, 'kampioenen' omdat ze internationale marktleider zijn.
Flanders Inshape en Voka sloegen daarom de handen in elkaar om af te toetsen of deze stille kampioenen al dan niet designgedreven te werk gaan. Dit was het begin van het Mercator project.


Hiervoor werden verschillende stappen genomen doorheen het onderzoeksproject:

1. Definitie
In eerste instantie moest er bepaald worden wat we precies onder designgedreven innovatie verstaan. Om designgedreven innovatie bij deze stille kampioenen te kunnen meten was een omschrijving essentieel.
Met een groep van 10 experten uit de academische wereld, de dienstverlening en de bedrijfswereld werd de definitie omtrent designgedreven innovatie aan de hand van LEGO® SERIOUS PLAY™  bepaald en tevens opgedeeld in zes kernthema’s: proces, team samenstelling, inspiratiebronnen, customer centered, bedrijfsculuur en bedrijfsvisie binnen innovatie.

2. Scan
Vanuit de gemeenschappelijke omschrijving van designgedreven innovatie zijn de projectpartners aan de hand van een vragenlijst bij 14 stille kampioenen gaan kijken welke designgedreven principes deze bedrijven in de praktijk toepassen én niet toepassen, op welke manier ze deze implementeren en wat de achterliggende redenen hiervoor zijn. Het doel van de scan is om op een snelle manier een ‘foto’ te nemen van de huidige manier van werken. De scan gebeurt via een diepte-interview bij elk bedrijf afzonderlijk op basis van een vaste vragenlijst.
De scan toont aan hoe de stille kampioenen scoren op diverse kernthema's van designgedreven innovatie (zie Figuur 1 scores 'AS IS ') en ook waar ze de meeste groei en verbeteringen in de toekomst zien (zie Figuur 2. scores 'TO BE')

 


Figuur 1. SCORES "AS IS"

 


Figuur 2. SCORES "TO BE"

3. Lerend netwerk
Op basis van de inzichten tijdens de interviews hebben de projectpartners ten slotte 2 lerende netwerk sessies georganiseerd waarbij de deelnemende bedrijven hun kennis inzake aanpak binnen innovatie met elkaar konden delen.

'Teamwerking' werd het thema van de eerste sessie waar 2 deelnemende bedrijven hun manier van werken hieromtrent kwamen toelichten (Barco en Orac).
Bij de vraag waarop ze in de toekomstwillen inzetten  (TO BE) kwam het 'customer centered'-aspect van innovatie zeer duidelijk naar boven. Dit was het thema van de tweede sessie met als bedrijfscases Professionails en Unibind.

4. Conclusies en resultaat
Tijdens de interviews is duidelijk gebleken dat er bij de toonaangevende bedrijven vele aspecten van designgedreven innovatie aan bod komen. Tegelijkertijd bleek dat deze aspecten andere accenten meekregen.

Zo hebben we duidelijk gezien dat sommige elementen van designgedreven innovatie wel cruciaal zijn en systematisch doorgevoerd en ingebed worden in het DNA van het bedrijf om succesvol te innoveren. Deze noemen we de katalysator van het bedrijf. Uit dit onderzoek blijkt dat teamwerking en bedrijfscultuur vandaag dergelijke katalysator-thema's zijn en dat de bedrijven de customer centered-aanpak als een katalysator voor groei zien voor de nabije toekomst.

Daarnaast zagen we elementen die belangrijk zijn en ter inspiratie dienen om de innovaties in de juiste richting te duwen. Deze inspiratiebronnen (kompas) zijn een belangrijke voedingsbodem voor de katalysator, maar worden op diverse manieren ingevuld en bij het ene bedrijf intensiever ingezet dan bij het andere bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat visie en inspiratiebronnen als voedingsbodem worden ingezet bij de toonaangevende bedrijven.

Tenslotte zagen we elementen die dienen ter ondersteuning van het bedrijf om de innovaties in goede banen te leiden (stimulator). Deze elementen zijn belangrijk maar worden bij het ene bedrijf meer systematisch en duidelijk omschreven en bij een ander bedrijf meer vanuit buikgevoel en ad hoc toegepast. De aanwezigheid van een innovatieproces is zo een element. In dit onderzoek konden we hierin geen vast patroon herkennen.

Op basis van deze resultaten en bevindingen hebben wij een roadmap opgesteld die de correlatie toont tussen de omschrijving van designgedreven innovatie en de kracht van stille kampioenen. In deze roadmap worden de accenten vertaald naar concreet advies voor bedrijven.
 

  


Sarah Gillis

 

Wil je meer informatie over het Mercator project? Contacteer Maka De Lameillieure